Zakelijke aanmaningstermijnen wettelijk vastgelegd

Per 16 maart 2013 bestaan zijn betalingstermijnen voor handelstransacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid wettelijk vastgelegd. Doel van de nieuwe wettelijke betalingstermijnen is om schuldeisers meer instrumenten te geven om betalingsachterstanden tegen te gaan. Ook wordt zo meer aansluiting gezocht bij de Europese richtlijnen. Zo wordt zaken doen met buitenlandse partijen makkelijker. Ook is onder meer getracht om het MKB een betere onderhandelingspositie te bieden doordat de wet maximale betalingstermijnen voorschrijft voor handelstransacties waarvan slechts in uitzonderingsposities mag worden afgeweken.

Betaling binnen dertig dagen

Lange tijd bepaalde de wet alleen dat de betalingstermijn “niet onredelijk”  mocht zijn. Met ingang van 16 maart 2013 schept de nieuwe richtlijn meer duidelijkheid over de betalingstermijnen bij zakelijke overeenkomsten.

Let op: zij gelden dus expliciet voor transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden (dus niet voor overeenkomsten met consumenten).

De nieuwe richtlijnen gelden alleen op overeenkomsten die zijn gesloten vanaf 16 maart 2013.

Voor bedrijven die onderling zaken doen, gelden de volgende richtlijnen:

Business-to-business

 • Als er contractueel niet is vastgelegd geldt standaard een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum
 • De partijen mogen in de overeenkomst een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken.
 • Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is toegestaan, maar alleen als kan worden aangetoond dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

 • Bij transacties tussen bedrijven en overheden moet binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald. Hierop zijn vrijwel geen uitzonderingen.

Waar moet u op letten?

 • De nieuwe richtlijnen gelden alleen als de overeenkomst conform afspraak is afgehandeld
 • Wanneer bezwaar gemaakt wordt tegen de factuur wordt de betalingstermijn –afhankelijk van de bezwaren- mogelijk opgeschort
 • Zorg dat uw facturen in orde zijn. Zo moet op een factuur aan bijvoorbeeld een gemeente of groter bedrijf een vermelding van de afdeling waaraan is geleverd staan. Wanneer een factuur niet aan de vereisten voldoet kunt u geen aanspraak meer maken op vertragingsrente en incassokosten.
 • Deze richtlijn geldt niet voor transacties met consumenten. Daarvoor gelden (per 1 juli 2012 gewijzigde)

Per 1 juli 2012 treedt de nieuwe wet de “Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten” in werking. In deze nieuwe wetgeving is het een en ander vastgelegd over het verloop van de incassoprocedure en de minimum en maximum hoogte van de buitengerechtelijke kosten. De wetswijziging is van toepassing op vorderingen waarin de debiteur na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt. De debiteur raakt in verzuim zodra de vervaldatum van de originele factuur is verstreken.

Voor de vorderingen op particulieren dient u het een en ander het een en ander aan te passen in uw aanmaantraject. Een voorbeeld daarvan is dat voordat er buitengerechtelijke kosten mogen worden berekend het bij vorderingen op consumenten wettelijk verplicht is een aanmaning te versturen waarin de debiteur de mogelijkheid krijgt de vordering binnen 14 dagen te voldoen zonder dat deze verhoogd is met buitengerechtelijke kosten. U dient in de aanmaning de debiteur in kennis te stellen van het exacte bedrag aan incassokosten welke bij het niet voldoen van de vordering zullen worden gevorderd. Dit bedrag moet in overeenstemming zijn met de wettelijk bepaalde maximale incassokosten.

Hieronder vindt u de veranderingen die de “Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten” voor u met zich mee brengt.

 

Vorderingen op particulieren:

Met een particulier wordt iemand bedoeld die niet handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep. Het wettelijke traject ziet er voor een particulier per 1 juli 2012 als volgt uit:

 • U dient uw particuliere debiteur bij het aanmanen minimaal een termijn van 14 dagen te geven om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen.
 • U mag geen andere kosten vorderen, zoals administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten zijn de enige kosten die in rekening mogen worden gebracht om de geldvordering te innen. Het Besluit is dwingend recht voor vorderingen op consumenten. Dat wil zeggen dat de nieuwe staffel voor alle vorderingen geldt waarin schuldenaar in verzuim is na 1 juli 2012. Met ingang van die datum is het ook niet meer mogelijk administratiekosten of andere kosten te rekenen, ongeacht wat in de Algemene Voorwaarden staat. Vanaf dat moment kunnen alleen de incassokosten in rekening worden gebracht conform het Besluit. U dient de Algemene Voorwaarden dan ook aan te passen.
 •  U dient in de aanmaning de debiteur in kennis te stellen van het exacte bedrag aan incassokosten welke bij het niet voldoen van de vordering zullen worden gevorderd. Dit bedrag moet in overeenstemming zijn met de maximale incassokosten.

De wetgever geeft aan dat er bij een duurovereenkomst per vordering incassokosten kunnen worden gerekend. Concreet: er moet in dat geval ook per vordering een 14-dagenbrief verzonden worden waarin de schuldenaar de gelegenheid krijgt het openstaande bedrag alsnog kosteloos te voldoen. Het is overigens niet verplicht om per vordering incassokosten in rekening te brengen. Het is ook mogelijk om over het totale openstaande bedrag (bijvoorbeeld drie openstaande termijnnota’s) de incassokosten te berekenen.

De Zakelijke vorderingen

Ten aanzien van vorderingen op bedrijven geeft de wet de vrijheid om de hoogte van de incassokosten zelf te bepalen en van de particuliere staffel af te wijken. Een percentage van 15% is daarbij niet ongebruikelijk. Tevens hoeft u een bedrijf ook niet eerst incassokosten aan te zeggen onder vermelding van een bedrag. Het percentage aan buitengerechtelijke incassokosten bij niet betalen van een factuur dient echter wel overeengekomen te worden. Het is daarom raadzaam om dit voortaan in de algemene voorwaarden op te nemen.