Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Griffioen incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Wolvega (hierna te noemen: GRIFFIOEN) als opdrachtnemer uitvoert als incasso-onderneming op verzoek van haar opdrachtgevers, tenzij schriftelijk andere voorwaarden overeengekomen zijn en voor zover het de gebruikelijke (buiten)-gerechtelijke werkzaamheden betreft. Vergoedingen voor werkzaamheden die buiten deze definitie vallen worden afzonderlijk geoffreerd en overeengekomen.
Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen en percentages zijn exclusief B.T.W.
1. Rekening en risico
 
Alle door GRIFFIOEN te verrichten werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. GRIFFIOEN zal evenwel, voor zoveel als mogelijk en wettelijk bepaald, de door de schuldenaar verschuldigde bedragen op deze verhalen.
 
2. Informatieverstrekking door opdrachtgever
 
De opdrachtgever is verplicht GRIFFIOEN bij het verstrekken van de opdracht en gedurende de behandeling van de opdracht te voorzien van alle hem beschikbare relevante informatie de betreffende opdracht aangaande, alsmede op eerste verzoek te reageren op informatieverzoeken vanuit GRIFFIOEN, bij gebreke waarvan GRIFFIOEN bevoegd is de opdracht terug te geven, onverminderd haar recht op vergoeding van alle haar toekomende vergoedingen als opgenomen in deze voorwaarden, dan wel van door haar geleden schade. De opdrachtgever staat in voor de juist- en volledigheid van de verstrekte informatie.
 
3. Omvang van en beperking in opdracht
 
GRIFFIOEN is bevoegd alle handelingen te verrichten die naar haar beoordeling noodzakelijk zijn om tot uitvoering van de opdracht te komen. Beperkingen in de opdracht dienen door opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht te worden gemeld.
 
4. Voorschotbedragen
 
GRIFFIOEN behoudt zich het recht voor aan de opdrachtgever een voorschotbedrag in rekening te brengen en eerst een aanvang te nemen met de verzochte werkzaamheden nadat het gevraagde voorschotbedrag is ontvangen. Alle mogelijke (rechts-) gevolgen die door deze opschorting kunnen ontstaan komen voor rekening en risico van opdrachtgever. Over ontvangen voorschotbedragen wordt geen rente vergoed.
 
5. Tarieven ambtelijke werkzaamheden
 
GRIFFIOEN berekent voor de verrichte ambtshandelingen voor een door GRIFFIOEN ingeschakelde gerechtsdeurwaarder, de tarieven als genoemd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag – Het schuldenaartarief -). De door de overheid jaarlijks toegepaste indexering wordt doorberekend. Voor toelichting op en inzage in deze tarieven wordt verwezen naar de publicatie op de internetsite van “ Rechtspraak”.
Voor niet voltooide ambtshandelingen wordt het volledige voornoemde tarief in rekening gebracht. Voor zoveel als mogelijk worden deze kosten op de schuldenaar verhaald.
 
6. Eenmalige opdrachten
 
De opdrachtgever dient bij het aanleveren van eenmalige opdrachten de te behandelende stukken in voldoende hoeveelheid per post aan te leveren. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever voor iedere te maken afdruk € 0,25 in rekening wordt gebracht.
De opdrachtgever staat in voor de juist- en volledigheid van aangeleverde eenmalige opdrachten. Opdrachtgever levert het te betekenen exploot volledig aan. Indien GRIFFIOEN het te betekenen exploot moet opstellen of extra werkzaamheden moeten worden verricht omdat de aanlevering gebrekkig is, wordt opdrachtgever hiervoor een uurtarief van € 67,50 in rekening gebracht.
 
7. Tarief incassowerkzaamheden
 
Opdrachtgevers zijn aan GRIFFIOEN over na de opdrachtverstrekking ontvangen bedragen (ongeacht aan wie deze betaling is geschied) incassokosten volgens het rapport voor-werk II(rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten), verschuldigd. Indien de opdrachtgever de opdracht, zonder expliciet advies van GRIFFIOEN, terugneemt is de opdrachtgever deze kosten verschuldigd over de ter invordering aangeboden hoofdsom en rente, ongeacht het al dan niet (gedeeltelijk) betaald zijn van enig bedrag en naast vergoeding van eventueel andere gemaakte kosten. De grondslag voor de berekening van de incassokosten is het saldo van de te vorderen hoofdsom en rente. De incassokosten worden zoveel als mogelijk voor rekening van de schuldenaar gebracht en gevorderd in de gerechtelijke procedures. (Gedeeltelijke) afwijzing door de rechter van deze incassokosten doet niet af aan de verschuldigdheid van deze kosten door de opdrachtgever aan GRIFFIOEN.
 
8. Betalingen
 
Onder betaling worden ontvangen bedragen ( op welke wijze dan ook), crediteringen en betalingen of compensaties op enige andere wijze verstaan.
 
9. Andere werkzaamheden
 
Voor werkzaamheden die door GRIFFIOEN worden verricht en welke niet onder de reguliere incasso werkzaamheden vallen, wordt een uurtarief van € 67,50 in rekening gebracht. Indien dit tarief van toepassing is wordt de opdrachtgever hiervan afzonderlijk op dossierniveau vooraf op de hoogte gebracht.
 
10. Verschotten
 
Door derden aan GRIFFIOEN in rekening gebrachte kosten worden integraal, zonder opslag en naast de in de voorwaarden genoemde GRIFFIOEN toekomende bedragen aan de opdrachtgever doorberekend, en voor zoveel als wettelijke en praktisch mogelijk verhaald op de schuldenaar.
Door derden aan GRIFFIOEN in rekening gebrachte kosten van bevolkingsregisterinformatie, het Kadaster, de Kamers van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer worden aan de opdrachtgever doorberekend met een opslag van € 5,00 per informatie.
 
11. Processuele behandeling
 
Opdrachtgever zijn aan GRIFFIOEN voor het verrichten van alle processuele handelingen zoals het opstellen en (door gerechtsdeurwaarder) uitgebrachte dagvaardingen, het door de rechter te liquideren tarief aan salaris gemachtigde verschuldigd hetwelk toegewezen zou zijn bij volledige toewijzing van de vordering.
Indien naar het oordeel van GRIFFIOEN een te voeren procedure, gelet op het karakter van de zaak, niet worden behandeld voor het hiervoor genoemde tarief zal GRIFFIOEN, naast het toe te wijzen bedrag aan salaris gemachtigde een uurtarief van € 67,50 in rekening brengen aan de opdrachtgever. Dit aanvullende tarief kan niet voor rekening van de schuldenaar worden gebracht. In onderhavige gevallen wordt altijd vooraf met de opdrachtgever besproken.
Voor toelichting op en inzage in de tarieven Salaris Gemachtigde en Griffierecht wordt verwezen naar de publicatie op de internetsite “ Rechtspraak”.
 
12. Basisvergoeding
 
Opdrachtgever is een basisvergoeding verschuldigd aan bureau- en behandelingskosten van € 37,00 excl. Btw.
 
13. Tussentijdse afdrachten en algehele afrekening
 
GRIFFIOEN draagt maandelijks tussentijds automatisch af op dossierniveau aan opdrachtgever, indien het batig saldo op portefeuilleniveau boven de € 500,00 uitkomt.
Afrekening en afdracht na algehele afdoening vindt plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van de laatste betaling.
 
14. Stand van zaken
 
Tenzij anders overeengekomen wordt opdrachtgever op eerste verzoek, mits op redelijke frequentie gedaan, voorzien van een opgaven van de stand van zaken.
 
15. Inschakeling derden
 
Het is GRIFFIOEN toegestaan voor de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden derden in te schakelen, wenselijk, dan wel praktisch voorkomt.
 
16. Aansprakelijkheid
 
GRIFFIOEN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door haar gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld.
GRIFFIOEN is niet aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade van de opdrachtgever, tenzij de verzekeraar van GRIFFIOEN deze schade erkent en dekt.
Indien GRIFFIOEN toch aansprakelijk wordt geacht, dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, dan wel de dekking welke door de verzekeraar van GRIFFIOEN wordt gegeven dan wel erkend, niet te boven gaan.
 
17. Betaling
 
Door GRIFFIOEN aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd is.
Door GRIFFIOEN te maken (buiten-) gerechtelijke kosten om betaling te verkrijgen, komen voor rekening van de opdrachtgever. GRIFFIOEN zal openstaande facturen direct mogen verrekenen met de opdrachtgever toekomende bedragen. GRIFFIOEN zal bij het onbetaald laten van facturen bevoegd zijn haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen. De hieraan verbonden kosten, schade en gevolgen komen voor rekening van opdrachtgever.
 
 
Wijziging en/of aanvulling en bekendmaking voorwaarden.
 
GRIFFIOEN is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of aan te vullen De gewijzigde voorwaarden binden de opdrachtgever nadat deze door GRIFFIOEN hiervan op de hoogte is gesteld.
 
Slotbepaling
Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
De algemene voorwaarden van GRIFFIOEN zullen op verzoek ter inzake op kantoor liggen en zijn gepubliceerd op de internetsite van GRIFFIOEN.
 
Griffioen incasso
Houtstraat 5
8471 ZX Wolvega
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer
B.T.W. nummer: NL 01145090